EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/96/EY,
annettu 27 päivänä tammikuuta 2003,
sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta
EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,
jotka
ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja
erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,
ottavat huomioon komission ehdotuksen (1),
ottavat huomioon talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),
ottavat huomioon alueiden komitean lausunnon (3),
toimivat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrätyn menettelyn
mukaisesti (4) ja ottavat huomioon sovittelukomitean 8
päivänä marraskuuta 2002 hyväksymän yhteisen tekstin,
sekä katsovat seuraavaa:
(1) Yhteisön ympäristöpolitiikan tavoitteita ovat erityisesti
ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen,
ihmisten terveyden suojelu sekä luonnonvarojen
harkittu ja järkevä käyttö. Politiikka perustuu ennalta
varautumisen periaatteeseen sekä periaatteisiin, joiden
mukaan olisi toteutettava ehkäiseviä toimia, ympäristövahinkoja
olisi torjuttava ensisijaisesti niiden lähteellä ja
saastuttajan olisi maksettava.
(2) Ympäristöalan ja kestävän kehityksen politiikkaa ja
toimintaa koskevassa yhteisön ohjelmassa (viides ympäristöä
koskeva toimintaohjelma) (5) todetaan, että
kestävän kehityksen aikaansaamiseksi tarvitaan
merkittäviä muutoksia kehityksen, tuotannon, kulutuksen
ja käyttäytymisen nykyisiin malleihin, ja siinä
kehotetaan muun muassa vähentämään luonnonvarojen
tuhlaamista ja ehkäisemään saastumista. Ohjelmassa
mainitaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eräänä
sääntelyä edellyttävistä aloista, jonka osalta voidaan
soveltaa jätteen ennaltaehkäisyn, hyödyntämisen ja
turvallisen loppukäsittelyn periaatteita.
(3) Yhteisön jätehuoltostrategian tarkastelusta 30 päivänä
heinäkuuta 1996 annetussa komission tiedonannossa
todetaan, että jos jätteen syntymistä ei voida välttää, siitä
saatavat materiaalit olisi käytettävä uudelleen tai hyödynnettävä
tai jäte olisi käytettävä energian tuotantoon.
(4) Yhteisön jätehuoltostrategiasta 24 päivänä helmikuuta
1997 antamassaan päätöslauselmassa (6) neuvosto
korosti, että on tarpeen edistää jätteen hyödyntämistä
loppukäsittelyyn tulevan jätteen määrän vähentämiseksi
ja luonnonvarojen säästämiseksi, erityisesti uudelleenkäytön,
kierrätyksen, kompostoinnin sekä jätteen
sisältämän energian hyödyntämisen avulla, sekä totesi,
että valittaessa vaihtoehtoa kussakin yksittäisessä tapauksessa
on otettava huomioon ympäristövaikutukset ja
taloudelliset vaikutukset mutta että siihen asti, kun
tieteellistä ja teknistä edistymistä on tapahtunut ja elinkaarianalyysejä
kehitetty edelleen, olisi uudelleenkäyttöä
ja jätteen sisältämien materiaalien hyödyntämistä
pidettävä suositeltavampana silloin ja siinä määrin, kun
ne ovat ympäristön kannalta parhaat vaihtoehdot.
Neuvosto kehotti myös komissiota laatimaan niin pian
kuin mahdollista suunnitelmat jatkotoimista keskeisiä
jätevirtoja, mukaan lukien sähkö- ja elektroniikkalaiteromu,
koskevan ohjelman mukaisille hankkeille.
(5) Euroopan parlamentti kehotti 14 päivänä marraskuuta
1996 antamassaan päätöslauselmassa (7) komissiota
tekemään ehdotuksia direktiiveiksi, jotka koskevat eräitä
keskeisiä jätevirtoja, mukaan lukien sähköiset ja elektroniset
jätteet, ja perustamaan tällaiset ehdotukset tuottajan
vastuun periaatteeseen. Samassa päätöslauselmassa Euroopan
parlamentti kehotti neuvostoa ja komissiota
tekemään ehdotuksia toimiksi, joilla pyritään
vähentämään jätteiden määrää.
(6) Jätteistä 15 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa
neuvoston direktiivissä 75/442/ETY (8) säädetään, että
erityisdirektiiveillä voidaan antaa tiettyjä tapauksia
koskevia erityissäännöksiä tai täydentää direktiivin 75/
442/ETY sisältämiä tiettyjen jätelajien käsittelyä koskevia
säännöksiä.
(7) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä yhteisössä
kasvaa nopeasti. Vaarallisten komponenttien määrä
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa aiheuttaa vakavia
ongelmia jätehuoltovaiheessa, eikä sähkö- ja elektroniikkalaitteita
kierrätetä riittävästi.
(8) Tavoitetta parantaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
jätehuoltoa ei voida saavuttaa tehokkaasti, jos jäsenvaltiot
toimivat erikseen. Erityisesti tuottajan vastuuta
koskevan periaatteen soveltaminen eri tavoin eri maissa
saattaa aiheuttaa huomattavia eroja taloudellisten toimijoiden
taloudellisiin rasitteisiin. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
koskevaan jätehuoltoon liittyvien kansallisten
politiikkojen erot heikentävät kierrätyspolitiikkojen
tehokkuutta. Tästä syystä keskeiset perusteet olisi vahvistettava
yhteisön tasolla.
13.2.2003 L 37/24 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL C 365 E, 19.12.2000, s. 184 ja EYVL C 240 E, 28.8.2001, s.
298.
(2) EYVL C 116, 20.4.2001, s. 38.
(3) EYVL C 148, 18.5.2001, s. 1.
(4) Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. toukokuuta 2001
(EYVL C 34 E, 7.2.2002, s. 115), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu
4. joulukuuta 2001 (EYVL C 110 E, 7.5.2002, s. 1) ja Euroopan
parlamentin päätös, tehty 10. huhtikuuta 2002 (ei vielä julkaistu
virallisessa lehdessä). Euroopan parlamentin päätös, tehty 18.
joulukuuta 2002 ja neuvoston päätös, tehty 16. joulukuuta 2002.
(5) EYVL C 138, 17.5.1993, s. 5.
(6) EYVL C 76, 11.3.1997, s. 1.
(7) EYVL C 362, 2.12.1996, s. 241.
(8) EYVL L 194, 25.7.1975, s. 47, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission päätöksellä 96/350/EY (EYVL L
135, 6.6.1996, s. 32).
(9) Tämän direktiivin säännöksiä olisi sovellettava tuotteisiin
ja tuottajiin myyntitavasta riippumatta, etäkauppa ja
sähköinen kauppa mukaan lukien. Tässä yhteydessä
etämyynti- tai sähköisen kaupankäynnin kanavia käyttävien
tuottajien ja jakelijoiden velvoitteet olisi, sikäli kuin
käytännössä mahdollista, esitettävä samassa muodossa ja
pantava täytäntöön samalla tavoin sen välttämiseksi, että
muiden jakelukanavien olisi kannettava tämän direktiivin
säännöksistä johtuvat kustannukset niiden sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
osalta, jotka on myyty etämyyntinä
tai sähköisesti.
(10) Tähän direktiiviin olisi sisällytettävä kaikki kuluttajien
käyttämät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä ammattikäyttöön
tarkoitetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet. Tätä
direktiiviä olisi sovellettava siten, ettei rajoiteta kaikkia
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun kanssa tekemisiin
joutuvia koskevan yhteisön lainsäädännön mukaisten
turvallisuus- ja terveysvaatimusten eikä jätehuoltoa
koskevan yhteisön erityislainsäädännön, varsinkaan vaarallisia
aineita sisältävistä paristoista ja akuista 18 päivänä
maaliskuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
157/ETY (1) soveltamista.
(11) Direktiiviä 91/157/ETY on tarpeen tarkistaa mahdollisimman
pian ottaen erityisesti huomioon tämä direktiivi.
(12) Tällä direktiivillä vahvistetaan tuottajan vastuun periaate,
mikä osaltaan rohkaisee suunnittelemaan ja tuottamaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteita siten, että otetaan
täysimääräisesti huomioon niiden korjaus, mahdollinen
ajantasaistaminen, uudelleenkäyttö, purkaminen ja
kierrätys, sekä helpotetaan näitä toimintoja.
(13) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua vastaanottavan ja sitä
käsittelevän jakeluhenkilöstön turvallisuuden ja
terveyden takaamiseksi jäsenvaltioiden olisi kansallisessa
ja yhteisön lainsäädännössä olevien turvallisuus- ja
terveysvaatimusten mukaisesti määriteltävä, millaisin
edellytyksin jakelijat voivat kieltäytyä ottamasta vastaan
laitteita.
(14) Jäsenvaltioiden olisi edistettävä sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
suunnittelua ja valmistusta, jolla otetaan
huomioon ja helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
sekä sen osien ja materiaalien purkamista ja
hyödyntämistä sekä erityisesti sen uudelleenkäyttöä ja
kierrätystä. Tuottajat eivät saisi estää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
uudelleenkäyttöä käyttämällä erityisiä
suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä,
paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla
ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan
esimerkiksi ympäristönsuojelun tai turvallisuusmääräysten
kannalta ylivoimaista hyötyä.
(15) Erillinen keräys on ensimmäinen edellytys sille, että
varmistetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erityinen
käsittely ja kierrätys, ja se on tarpeen, jotta saavutetaan
ihmisten ja ympäristön suojelun haluttu taso yhteisössä.
Kuluttajien on aktiivisesti vaikutettava keräyksen onnistumiseen,
ja heitä olisi rohkaistava palauttamaan sähköja
elektroniikkalaiteromu. Tätä varten olisi huolehdittava
käytännön järjestelyistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
palauttamiseksi, muun muassa järjestämällä
yleisiä keräyspisteitä, joihin kotitaloudet voisivat
palauttaa laitteensa vähintään maksutta.
(16) Jotta voidaan saavuttaa suojelun haluttu taso ja yhdenmukaiset
ympäristötavoitteet yhteisössä, jäsenvaltioiden
olisi toteuttava tarvittavat toimenpiteet, joiden tarkoituksena
on vähentää sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
loppukäsittely lajittelemattoman yhdyskuntajätteen
joukossa mahdollisimman vähiin ja saavuttaa sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun erillisessä keräämisessä korkea
taso. Jotta varmistetaan, että jäsenvaltiot pyrkivät
luomaan tehokkaita keräysjärjestelmiä, olisi vaadittava,
että ne saavuttavat kotitalouksilta peräisin olevan sähköja
elektroniikkalaiteromun keräämisessä korkean keräysasteen.
(17) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun erityinen käsittely on
välttämätöntä, jotta voidaan välttää pilaavien aineiden
leviäminen kierrätettävään materiaaliin tai jätevirtaan.
Erityinen käsittely on tehokkain tapa varmistaa, että
toimitaan yhteisössä ympäristön suojelulle asetetun tason
mukaisesti. Kaikkien laitosten tai yritysten, jotka suorittavat
kierrätys- tai käsittelytoimintoja, olisi noudatettava
tiettyjä vähimmäisvaatimuksia, jotta estetään sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun käsittelyyn liittyvät ympäristöhaitat.
Käsittelyssä, hyödyntämisessä ja kierrätyksessä
olisi käytettävä parasta saatavilla olevaa tekniikkaa,
sikäli kuin sillä varmistetaan ihmisten terveys ja korkeatasoinen
ympäristön suojelu. Paras saatavilla oleva käsittely-,
hyödyntämis- ja kierrätystekniikka voidaan
määrittää tarkemmin direktiivissä 96/61/EY säädettyjen
menettelyjen mukaisesti.
(18) Etusijalle olisi mahdollisuuksien mukaan asetettava
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun ja sen komponenttien,
osakokoonpanojen ja kuluvien materiaalien uudelleenkäyttö.
Jos uudelleenkäyttö ei ole suositeltavaa, kaikki
erikseen kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu olisi
saatettava hyödynnettäväksi, minkä aikana kierrätyksen
ja hyödyntämisen olisi oltava laajamittaista. Lisäksi tuottajia
olisi rohkaistava käyttämään kierrätettyä materiaalia
uusissa laitteissa.
(19) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoituksen
pääperiaatteet on määriteltävä yhteisön tasolla, ja
rahoitusjärjestelmien avulla on vaikutettava siihen, että
keräysaste on korkea ja että tuottajan vastuun periaatetta
noudatetaan.
(20) Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaitteiden käyttäjillä
olisi oltava mahdollisuus palauttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
vähintään maksutta. Tuottajien olisi sen
vuoksi rahoitettava sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräys keräyspisteistä, sen käsittely, hyödyntäminen ja
loppukäsittely. Jotta tuottajan vastuun periaate saadaan
hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti, kunkin tuottajan
olisi vastattava omista tuotteistaan aiheutuvien
jätteiden jätehuollon rahoittamisesta. Tuottajan olisi
voitava valita, täyttääköse tämän velvollisuuden muista
erillään vai liittymällä yhteiseen järjestelmään. Jokaisen
tuottajan olisi tuotetta markkinoille saattaessaan annettava
rahallinen vakuus, jotta estetään isännättömistä
tuotteista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
jätehuollosta aiheutuvien kustannusten kasautuminen
yhteiskunnan tai muiden tuottajien maksettavaksi.
13.2.2003 L 37/25 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL L 78, 26.3.1991, s. 38, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna
komission direktiivillä 98/101/EY (EYVL L 1, 5.1.1999, s. 1).
Velvollisuus rahoittaa vanhan jätteen jätehuolto olisi jaettava
kaikkien olemassa olevien tuottajien kesken yhteisissä
rahoitusjärjestelmissä, joihin kaikki kustannusten
syntyhetkellä markkinoilla toimivat tuottajat osallistuvat
suhteellisella osuudellaan. Yhteiset järjestelmät olisi
toteutettava niin, että kapealla alalla toimivat ja pienet
tuottajat, maahantuojat ja uudet tuottajat eivät jää niiden
ulkopuolelle. Tuottajien olisi voitava siirtymäkauden ajan
esittää vapaaehtoisesti ostajille kustannukset, jotka aiheutuvat
uusia laitteita myytäessä vanhan jätteen keräyksestä,
käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavasta loppukäsittelystä. Tätä mahdollisuutta
käyttävien tuottajien olisi varmistettava, että esitetyt
kustannukset eivät ylitä todellisia kustannuksia.
(21) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen onnistumisen
ehdottomana edellytyksenä on, että käyttäjille
tiedotetaan velvollisuudesta loppukäsitellä sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
erillään lajittelemattomista yhdyskuntajätteistä,
velvollisuudesta kerätä tällainen romu erikseen
sekä keräysjärjestelmistä ja niiden merkityksestä sähköja
elektroniikkalaiteromun jätehuollossa. Tällaiseen
tiedottamiseen kuuluvat myös asianmukaiset merkinnät
sähkö- ja elektroniikkalaitteissa, jotka voivat päätyä
roskasäiliöihin tai vastaavanlaisiin yhdyskuntajätteiden
keräyslaitteisiin.
(22) Tuottajien antamat tiedot laitteiden osien ja materiaalien
tunnistamiseksi ovat tärkeitä, sillä ne helpottavat sähköja
elektroniikkalaiteromun jätehuoltoa sekä erityisesti sen
käsittelyä ja hyödyntämistä/kierrätystä.
(23) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että on olemassa
tarkastus- ja seurantainfrastruktuuri tämän direktiivin
soveltamisen todentamiseksi ottaen huomioon muun
muassa jäsenvaltioissa suoritettaville ympäristötarkastuksille
asetettavista vähimmäisvaatimuksista 4 päivänä
huhtikuuta 2001 annettu Euroopan parlamentin ja
neuvoston suosituksen 2001/331/EY (1).
(24) Tämän direktiivin tavoitteiden saavuttamisen seuraamiseksi
on tarpeen saada tiedot yhteisössä markkinoille
saatettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden painosta tai,
mikäli tämä ei ole mahdollista, lukumääristä sekä
kerätyn, uudelleen käytetyn (jos mahdollista, myös
uudelleen käytettyjen kokonaisten laitteiden), hyödynnetyn/
kierrätetyn ja maastaviedyn, tämän direktiivin
mukaisesti kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
määristä.
(25) Jäsenvaltiot voivat päättää panna tietyt tämän direktiivin
säännökset täytäntöön toimivaltaisten viranomaisten ja
asianomaisten talouden sektorien välisin sopimuksin,
edellyttäen että erityisvaatimukset täytetään.
(26) Komission olisi komiteamenettelyä noudattaen mukautettava
tieteelliseen ja tekniseen kehitykseen direktiivien
tietyt säännökset, liitteessä IA mainittuihin luokkiin
kuuluvien tuotteiden luettelo, sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
materiaalien ja komponenttien valikoiva käsittely,
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastoinnin ja
käsittelyn tekniset vaatimukset sekä merkitsemisessä
käytettävä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tunnus.
(27) Tämän direktiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavista
toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle
siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä
kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/
EY (2) mukaisesti,
OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:
1 artikla
Tavoitteet
Tällä direktiivillä on tarkoitus ensisijaisesti ehkäistä sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun syntymistä ennalta sekä edistää
tällaisen romun uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja muita
hyödyntämistapoja, jotta loppukäsittelyyn tulevan jätteen
määrää voidaan vähentää. Direktiivillä pyritään myös tehostamaan
kaikkien toimijoiden, kuten tuottajien, jakelijoiden ja
kuluttajien sekä erityisesti suoraan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
käsittelyyn osallistuvien toimijoiden ympäristönsuojelutoimia
sähkö- ja elektroniikkalaitteitten elinkaaren aikana.
2 artikla
Soveltamisala
1. Tätä direktiiviä sovelletaan sähkö- ja elektroniikkalaitteisiin,
jotka kuuluvat liitteessä I A mainittuihin luokkiin, jos
kyseinen laite ei kuulu osana sellaiseen muuntyyppiseen laitteeseen,
johon ei sovelleta tätä direktiiviä. Liitteessä I B on luettelo
tuotteista, jotka kuuluvat liitteessä I A mainittuihin luokkiin.
2. Tätä direktiiviä sovelletaan siten, ettei rajoiteta turvallisuus-
ja terveysvaatimuksia koskevan yhteisön lainsäädännön
eikä jätehuoltoa koskevan yhteisön erityislainsäädännön soveltamista.
3. Laitteet, jotka liittyvät jäsenvaltioiden keskeisten turvallisuusetujen
turvaamiseen, sekä aseet, ammukset ja sotatarvikkeet
eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan. Tämä ei kuitenkaan
koske tuotteita, joita ei ole suunniteltu erityisesti sotilaalliseen
käyttöön.
13.2.2003 L 37/26 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL L 118, 27.4.2001, s. 41. (2) EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.
3 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan:
a) ’sähkö- ja elektroniikkalaitteella’ liitteessä I A mainittuihin
luokkiin kuuluvaa laitetta, joka toimiakseen asianmukaisesti
tarvitsee sähkövirtaa tai sähkömagneettista kenttää tai joka
on tarkoitettu tällaisen virran tai kentän synnyttämiseen,
siirtämiseen tai mittaamiseen ja joka on suunniteltu
käytettäväksi enintään 1 000 voltin vaihtojännitteellä tai
enintään 1 500 voltin tasajännitteellä;
b) ’sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla’ sähkö- ja elektroniikkalaitteita,
jotka ovat direktiivin 75/442/ETY 1 artiklan a
alakohdassa tarkoitettua jätettä, mukaan lukien kaikki
komponentit, osakokoonpanot ja kuluvat materiaalit, jotka
ovat osa tuotetta silloin, kun se poistetaan käytöstä;
c) ’ennaltaehkäisyllä’ toimenpiteitä, joilla pyritään
vähentämään sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen
sisältämien materiaalien ja aineiden määrää ja ympäristöhaittoja;
d) ’uudelleenkäytöllä’ kaikkia toimia, joissa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
tai sen komponentteja käytetään samaan
tarkoitukseen, johon ne on suunniteltu. Uudelleenkäyttö
sisältää keräyspisteisiin, jakelijoille, kierrättäjille ja valmistajille
palautettujen laitteiden tai niiden komponenttien
jatketun käytön;
e) ’kierrätyksellä’ jätemateriaalien jälleenkäsittelyä tuotantoprosessissa
alkuperäiseen tarkoitukseen tai muihin tarkoituksiin
lukuun ottamatta energian hyödyntämistä, millä tarkoitetaan
palavien jätteiden käyttöä energian tuottamiseen polttamalla
niitä suoraan muiden jätteiden kanssa tai erikseen
kuitenkin siten, että lämpöhyö dynnetään;
f) ’hyödyntämisellä’ soveltuvia toimia, joista säädetään direktiivin
75/442/ETY liitteessä II B;
g) ’loppukäsittelyllä’ soveltuvia toimia, joista säädetään direktiivin
75/442/ETY liitteessä II A;
h) ’käsittelyllä’ kaikkea toimintaa sen jälkeen, kun sähkö- ja
elektroniikkalaitteet on toimitettu laitokseen puhdistusta,
purkamista, murskaamista, hyödyntämistä tai loppukäsittelyn
valmistelua varten, sekä muita sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hyödyntämistä ja/tai loppukäsittelyä varten toteutettavia
toimia;
i) ’tuottajalla’ käytetystä myyntitavasta riippumatta, mukaan
lukien kuluttajansuojasta etäsopimuksissa 20 päivänä
toukokuuta 1997 annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiivissä 97/7/EY (1) tarkoitettu etäkauppa,
kaikkia niitä, jotka
i) valmistavat ja myyvät sähkö- ja elektroniikkalaitteita
omalla tuotemerkillään;
ii) myyvät omalla tuotemerkillään edelleen muiden toimittajien
tuottamia laitteistoja, kuitenkin siten, että jälleenmyyjää
ei katsota tuottajaksi, jos tuottajan tuotemerkki
esiintyy laitteistossa i alakohdan mukaisesti; tai
iii) ammattimaisesti tuovat tai vievät sähkö- ja elektroniikkalaitteita
johonkin jäsenvaltioon.
Henkilöä, joka yksinomaan tarjoaa rahoitusta rahoitussopimuksen
perusteella, ei pidetä tuottajana, ellei hän toimi
myös tuottajana edellä i–iii alakohdassa tarkoitetulla tavalla;
j) ’jakelijalla’ niitä, jotka tarjoavat sähkö- tai elektroniikkalaitteita
kaupallisesti niiden käyttäjille;
k) ’kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromulla’ kotitalouksista
peräisin olevaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
sekä kaupasta, teollisuudesta, laitoksista tai muualta peräisin
olevaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromua, joka laatunsa ja
määränsä vuoksi on samankaltaista kuin kotitalouksista
peräisin oleva;
l) ’vaarallisilla aineilla tai valmisteilla’ kaikkia aineita ja valmisteita,
joita on pidettävä vaarallisina neuvoston direktiivin
67/548/ETY (2) tai Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 1999/45/EY (3) mukaisesti;
m) ’rahoitussopimuksella’ laina-, leasing-, vuokraus- tai
osamaksusopimusta tai -järjestelyä, joka liittyy laitteeseen,
riippumatta siitä, määrätäänkökyseisessä sopimuksessa tai
järjestelyssä taikka lisäsopimuksessa tai -järjestelyssä, että
laitteen omistusoikeus siirtyy tai voi siirtyä.
4 artikla
Tuotesuunnittelu
Jäsenvaltioiden on edistettävä sellaista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
suunnittelua ja valmistusta, jolla otetaan huomioon ja
helpotetaan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun sekä sen osien ja
materiaalien purkamista ja hyödyntämistä sekä erityisesti sen
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tämän vuoksi jäsenvaltioiden
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta tuottajat eivät estä
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä käyttämällä
erityisiä suunnittelusta johtuvia ominaisuuksia tai valmistusmenetelmiä,
paitsi jos tällaisilla erityisillä suunnittelusta johtuvilla
ominaisuuksilla tai valmistusmenetelmillä saavutetaan esimerkiksi
ympäristönsuojelun tai turvallisuusmääräysten kannalta
ylivoimaista hyötyä.
5 artikla
Erillinen keräys
1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
joilla sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely yhdessä
lajittelemattoman yhdyskuntajätteen kanssa saatetaan mahdollisimman
vähiin ja saavutetaan korkea keräysaste sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
erikseen keräämisessä.
13.2.2003 L 37/27 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL L 144, 4.6.1997, s. 19.
(2) EYVL L 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2001/59/EY (EYVL L
225, 21.8.2001, s. 1).
(3) EYVL L 200, 30.7.1999, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna
komission direktiivillä 2001/60/EY (EYVL L 226, 22.8.2001, s.
5).
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava kotitalouksien sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun osalta, että viimeistään 13 päivänä
elokuuta 2005
a) on perustettu järjestelmiä, joiden avulla loppukäyttäjät ja
jakelijat voivat palauttaa tällaisen romun vähintään
maksutta. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tarvittavia
keräyspisteitä on käytettävissä erityisesti väestötiheyteen
nähden riittävästi;
b) jakelijat ovat uutta tuotetta toimittaessaan vastuussa sen
varmistamisesta, että tällainen romu voidaan palauttaa jakelijalle
vähintään maksutta lukumääräisen vastaavuuden
pohjalta, edellyttäen että romu vastaa tyypiltään myytyä
laitetta ja sitä on käytetty samaan tarkoitukseen. Jäsenvaltiot
voivat poiketa tästä säännöksestä, jos varmistetaan, että
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun palauttaminen ei täten
tule loppukäyttäjän kannalta vaikeammaksi ja että järjestelyt
säilyvät maksuttomina loppukäyttäjille. Jäsenvaltioiden on
ilmoitettava tämän säännöksen käyttämisestä komissiolle.
c) tuottajat voivat perustaa ja käyttää muista erillisiä ja/tai
yhteisiä palautusjärjestelmiä kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromulle
edellyttäen, että järjestelmät ovat tämän
direktiivin tavoitteiden mukaisia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
a ja b alakohtien soveltamista;
d) kansalliset tai yhteisön terveys- ja turvallisuusstandardit
huomioon ottaen a ja b kohdan mukaisesta palautuksesta
voidaan kieltäytyä sellaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
osalta, joka on saastunut ja aiheuttaa siten
henkilöstölle terveys- tai turvallisuusriskin.
Jäsenvaltiot voivat säätää erityisjärjestelyistä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
palauttamiseksi edellä a ja b alakohdan
mukaisesti, jos laitteet eivät sisällä oleellisia komponentteja tai
jos ne sisältävät muuta jätettä kuin sähkö- ja elektroniikkalaiteromua.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän
nimissään toimivat kolmannet osapuolet huolehtivat muun
kuin kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisestä,
sanotun kuitenkaan rajoittamatta 9 artiklan soveltamista.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1, 2 ja 3 kohdan
mukaisesti kerätty sähkö- ja elektroniikkalaiteromu kuljetetaan
6 artiklan mukaisesti luvan saaneisiin käsittelylaitoksiin, jollei
laitteita kokonaisuudessaan käytetä uudelleen. Jäsenvaltioiden
on varmistettava, että suunniteltu uudelleenkäyttöei johda
tämän direktiivin ja erityisesti sen 6 ja 7 artiklan säännösten
kiertämiseen. Erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
kerääminen ja kuljetus on toteutettava siten, että uudelleenkäyttöön
ja kierrätykseen soveltuvat komponentit ja kokonaiset
laitteet käytetään uudelleen tai kierrätetään mahdollisimman
tarkasti.
5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että viimeistään 31
päivänä joulukuuta 2006 saavutetaan erilliselle keräykselle
asetettu tavoite, joka on vähintään neljä kilogrammaa kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromua asukasta kohden
vuodessa, tämän kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan soveltamista.
Euroopan parlamentti ja neuvosto asettavat 31 päivään joulukuuta
2008 mennessä uuden pakollisen tavoitteen komission
ehdotuksesta ja ottaen huomioon jäsenvaltioissa saadut tekniset
ja taloudelliset kokemukset. Tavoite voidaan ilmoittaa prosenttiosuutena
edellisinä vuosina kotitalouksille myytyjen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden määrästä.
6 artikla
Käsittely
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän
nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat yhteisön
lainsäädännön mukaisesti sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
käsittelyjärjestelmiä käyttäen parasta saatavilla olevaa käsittely-,
hyödyntämis- ja kierrätystekniikkaa. Tuottajat voivat perustaa
järjestelmät muista erillään tai yhteisesti. Käsittelyn on direktiivin
75/442/ETY 4 artiklan noudattamisen varmistamiseksi
sisällettävä vähintään kaikkien nesteiden poisto ja valikoiva
käsittely tämän direktiivin liitteen II mukaisesti.
Liitteeseen II voidaan 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua
menettelyä noudattaen sisällyttää muita käsittelytekniikoita,
joilla varmistetaan ainakin sama ihmisten terveyden ja ympäristön
suojelun taso.
Jäsenvaltiot voivat ympäristönsuojelutarkoituksia varten asettaa
laadullisia vähimmäisnormeja kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
käsittelylle. Jäsenvaltioiden, jotka ottavat käyttöön
tällaisia laadullisia normeja, on ilmoitettava tästä komissiolle,
joka julkaisee nämä normit.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käsittelytoimia
toteuttavat laitokset ja yritykset hankkivat luvan toimivaltaisilta
viranomaisilta direktiivin 75/442/ETY 9 ja 10 artiklan mukaisesti.
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun hyödyntäminen voidaan
vapauttaa direktiivin 75/442/ETY 11 artiklan 1 kohdan b
alakohdassa tarkoitetusta lupavaatimuksesta, jos toimivaltaiset
viranomaiset suorittavat ennen rekisteröintiä tarkastuksen
direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan noudattamisen varmistamiseksi.
Tarkastuksessa on varmistettava:
a) käsiteltävän jätteen laji ja määrä;
b) noudatettavat yleiset tekniset vaatimukset; ja
c) toteutettavat turvatoimet.
Tarkastus on tehtävä vähintään kerran vuodessa, ja jäsenvaltioiden
on toimitettava sen tulokset komissiolle.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käsittelytoimia suorittavat
laitokset ja yritykset varastoivat ja käsittelevät sähkö- ja
elektroniikkalaiteromun liitteessä III säädettyjen teknisten vaatimusten
mukaisesti.
13.2.2003 L 37/28 Euroopan unionin virallinen lehti FI
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 2 kohdassa tarkoitettu
lupa tai rekisteröinti sisältää kaikki ehdot, jotka ovat
tarpeen 1 ja 3 kohdan vaatimusten noudattamiseksi sekä 7
artiklassa asetettujen hyödyntämistä koskevien tavoitteiden
saavuttamiseksi.
5. Käsittelytoimet voidaan toteuttaa myös kyseisen jäsenvaltion
tai yhteisön ulkopuolella edellyttäen, että sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
siirrossa noudatetaan Euroopan yhteisössä,
Euroopan yhteisöön ja Euroopan yhteisöstä tapahtuvien
jätteiden siirtojen valvonnasta ja tarkistamisesta 1 päivänä
helmikuuta 1993 annettua neuvoston asetusta (ETY) N:o 259/
93 (1).
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu, joka on viety yhteisöstä
asetuksen (ETY) 259/93, tiettyjen jätteiden siirtoihin tiettyihin
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestöön (OECD) kuulumattomiin
maihin sovellettavista yhteisistä säännöistä ja menettelyistä
29 päivänä huhtikuuta 1999 annetun neuvoston
asetuksen (EY) 1420/1999 (2) ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o
259/93 mukaisista tiettyihin OECD:n päätöksen C(92) 39
(lopullinen) soveltumisalaan kuulumattomiin maihin suuntautuvien
tiettyjen jätelajien siirtojen valvontamenettelyistä 12
päivänä heinäkuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY)
1547/1999 (3) mukaisesti, otetaan huomioon tämän direktiivin
7 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittujen velvoitteiden ja tavoitteiden
täyttämisen osalta ainoastaan, jos maastaviejä voi
osoittaa, että hyödyntäminen, uudelleenkäyttö ja/tai kierrätys
on tapahtunut tämän direktiivin vaatimuksia vastaavalla tavalla.
6. Jäsenvaltioiden on rohkaistava käsittelylaitoksia ja
-yrityksiä ottamaan käyttöön sertifioituja ympäristön hallintajärjestelmiä
noudattaen organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta
yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
(EMAS-järjestelmä) 19 päivänä maaliskuuta
2001 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta
(EY) N:o 761/2001 (4),
7 artikla
Hyödyntäminen
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat tai heidän
nimissään toimivat kolmannet osapuolet perustavat yhteisön
lainsäädännön mukaisesti muista erillisiä tai yhteisiä järjestelmiä
5 artiklan mukaisesti erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
hyödyntämiseksi. Jäsenvaltioiden on asetettava
etusijalle kokonaisten laitteiden uudelleenkäyttö. Kyseisiä laitteita
ei ennen 4 kohdassa mainittua päivämäärää oteta
huomioon laskettaessa 2 kohdassa asetettuja tavoitteita.
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat täyttävät 6
artiklan mukaisesti käsiteltäväksi toimitetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
osalta seuraavat tavoitteet 31 päivään joulukuuta
2006 mennessä:
a) liitteen I A luokkiin 1 ja 10 kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
— hyödyntämisaste on nostettava vähintään 80 prosenttiin
keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta, ja
— uudelleen käytettävien tai kierrätettävien komponenttien,
materiaalien ja aineiden osuus on nostettava vähintään
75 prosenttiin keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta;
b) liitteen IA luokkiin 3 ja 4 kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
— hyödyntämisaste on nostettava vähintään 75 prosenttiin
keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta, ja
— uudelleen käytettävien tai kierrätettävien komponenttien,
materiaalien ja aineiden osuus on nostettava vähintään
65 prosenttiin keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta;
c) Liitteen I A luokkiin 2, 5, 6, 7 ja 9 kuuluvan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
— hyödyntämisaste on nostettava vähintään 70 prosenttiin
keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta, ja
— uudelleen käytettävien tai kierrätettävien komponenttien,
materiaalien ja aineiden osuus on nostettava vähintään
50 prosenttiin keskimääräisestä laitekohtaisesta painosta;
d) kaasupurkauslamppujen osalta on uudelleen käytettävien tai
kierrätettävien komponenttien, materiaalien ja aineiden
osuus nostettava vähintään 80 prosenttiin lamppujen
painosta.
3. Jäsenvaltioiden on varmistettava näiden tavoitteiden laskemista
varten, että tuottajat tai heidän nimissään toimivat
kolmannet osapuolet pitävät kirjaa käsittelylaitokseen tulevan ja
sieltä lähtevän ja/tai hyödyntämis- tai kierrätyslaitokseen
tulevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrästä, sen sisältämistä
komponenteista, materiaaleista tai aineista.
Komissio vahvistaa 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen yksityiskohtaiset säännöt, mukaan lukien
materiaaleja koskevat erittelyt, joiden mukaisesti valvotaan, että
jäsenvaltiot noudattavat tämän artiklan 2 kohdassa vahvistettuja
tavoitteita. Komissio tekee tätä toimenpidettä koskevan ehdotuksen
viimeistään 13 päivänä elokuuta 2004.
4. Euroopan parlamentti ja neuvosto vahvistavat 31 päivään
joulukuuta 2008 mennessä komission ehdotuksesta uudet
tavoitteet hyödyntämistä, uudelleenkäyttöä ja kierrätystä varten
sekä tarvittaessa koko laitteiden sekä liitteen I A luokkaan 8
kuuluvien tuotteiden osalta. Tavoitteita vahvistettaessa otetaan
huomioon käytössä olevista sähkö- ja elektroniikkalaitteista
ympäristölle koituva hyöty, kuten resurssien käytön tehokkuuden
parantuminen materiaalien ja tekniikan kehityksen
ansiosta. Tässä yhteydessä otetaan huomioon myös uudelleenkäyttöön,
hyödyntämiseen ja kierrätykseen sekä tuotteisiin ja
materiaaleihin liittyvä tekninen kehitys samoin kuin jäsenvaltioiden
ja teollisuuden kokemukset.
5. Jäsenvaltioiden on edistettävä uusien hyödyntämis-,
kierrätys- ja käsittelymenetelmien kehittämistä.
13.2.2003 L 37/29 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL L 30, 6.2.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2557/2001 (EYVL L
349, 31.12.2001, s. 1).
(2) EYVL L 166, 1.7.1999, s. 6, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2243/2001 (EYVL L
303, 20.11.2001, s. 11).
(3) EYVL L 185, 17.7.1999, s 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna asetuksella (EY) N:o 2243/2001.
(4) EYVL L 114, 24.4.2001, s. 1.
8 artikla
Kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon
rahoitus
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 13 päivään elokuuta
2005 mennessä tuottajat rahoittavat 5 artiklan 2 kohdan
mukaisesti perustettuihin keräyspisteisiin jätetyn kotitalouksien
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun osalta ainakin sen keräyksen,
käsittelyn, hyödyntämisen ja ympäristöä säästävän loppukäsittelyn.
2. Niiden tuotteiden osalta, jotka on saatettu markkinoille
13 päivän elokuuta 2005 jälkeen, kunkin tuottajan on osallistuttava
1 kohdassa tarkoitettujen toimien rahoittamiseen omista
tuotteistaan aiheutuvien jätteiden osalta. Tuottaja voi valita,
täyttääköse tämän velvollisuuden muista erillään vai liittymällä
yhteiseen järjestelmään.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kukin tuottaja asettaa
tuotteen markkinoille saattaessaan vakuuden, joka osoittaa, että
koko sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoitus on
kunnossa ja että tuottaja merkitsee tuotteensa selvästi 11
artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällaisella vakuudella varmistetaan,
että tätä tuotetta koskevien 1 kohdassa tarkoitettujen
toimien rahoitus on kunnossa. Vakuus voidaan asettaa joko
siten, että tuottaja osallistuu asianmukaisiin sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
jätehuollon rahoitusjärjestelmiin, tai kierrätysvakuutuksella
taikka suljetulla pankkitilillä.
Keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä mahdollisimman vähän
kuormittavasta loppukäsittelystä aiheutuvia kustannuksia ei saa
erikseen ilmoittaa ostajalle uusia tuotteita myytäessä.
3. Markkinoille ennen 1 kohdassa tarkoitettua ajankohtaa
saatetuista tuotteista peräisin olevan sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
(”vanha jäte”) jätehuollosta aiheutuvien kulujen
rahoitus on hankittava yhden tai useamman järjestelmän avulla,
joihin kaikki kulujen syntyhetkellä markkinoilla toimivat tuottajat
osallistuvat suhteellisella osuudellaan, esimerkiksi niiden
laitetyypeittäin eriteltyjen markkinaosuuksien mukaisesti.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 8 vuoden siirtymäkauden
ajan (10 vuotta liitteessä I A olevan luokan 1 osalta) tämän
direktiivin voimaantulosta tuottajat saavat ilmoittaa ostajille
uusia tuotteita myytäessä keräyksestä, käsittelystä ja ympäristöä
mahdollisimman vähän kuormittavasta loppukäsittelystä aiheutuvat
kustannukset. Ilmoitetut kustannukset eivät saa ylittää
todellisia kustannuksia.
4. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös sähkö- ja elektroniikkalaitteita
etäkauppana toimittavat tuottajat noudattavat
tässä artiklassa säädettyjä vaatimuksia niiden laitteiden osalta,
jotka on toimitettu siinä jäsenvaltiossa, jossa laitteen hankkija
asuu.
9 artikla
Muiden käyttäjien kuin kotitalouksien sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
jätehuollon rahoitus
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat rahoittavat 13
päivään elokuuta 2005 mennessä muiden käyttäjien kuin kotitalouksien
sellaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräyksestä,
käsittelystä, hyödyntämisestä sekä ympäristöä säästävän
loppukäsittelyn aiheuttamat kustannukset niiden tuotteiden
osalta, jotka on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta 2005
jälkeen.
Tuottajien on vastattava sellaisista tuotteista peräisin olevan
sähkö- ja elektroniikkalaiteromun jätehuollon rahoituksesta,
jotka on saatettu markkinoille ennen 13 päivää elokuuta 2005
(”vanha jäte”). Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti säätää, että
muiden käyttäjien kuin kotitalouksien on osittain tai kokonaan
vastattava tästä rahoituksesta.
Tuottajat ja muut käyttäjät kuin kotitaloudet voivat tehdä sopimuksia
muista rahoitustavoista, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
tämän direktiivin soveltamista.
10 artikla
Käyttäjille annettavat tiedot
1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kotitalouksissa
sähkö- ja elektroniikkalaitteita käyttävät saavat tarvittavat
tiedot:
a) velvollisuudesta loppukäsitellä sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
erillään lajittelemattomista yhdyskuntajätteistä ja
velvollisuudesta kerätä kaikki sähkö- ja elektroniikkalaiteromu
erikseen;
b) heidän käytettävissään olevista palautus- ja keräysjärjestelmistä;
c) siitä, miten he voivat vaikuttaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
uudelleenkäyttöön, kierrätykseen ja muunlaiseen
hyödyntämiseen;
d) sähkö- ja elektroniikkalaitteissa olevista vaarallisista aineista
aiheutuvista mahdollisista vaikutuksista ympäristöön ja
ihmisten terveyteen;
e) liitteessä IV esitetyn tunnuksen merkityksestä.
2. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet,
jotta kuluttajat osallistuisivat sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräykseen ja jotta kuluttajia kannustettaisiin helpottamaan
uudelleenkäyttöä, käsittelyä ja hyödyntämistä.
3. Jotta sähkö- ja elektroniikkalaiteromun loppukäsittely
yhdessä lajittelemattoman yhdyskuntajätteen kanssa saatetaan
mahdollisimman vähiin ja helpotetaan sen keräämistä erikseen,
jäsenvaltioiden on varmistettava, että tuottajat merkitsevät
asianmukaisesti liitteessä IV esitetyllä tunnuksella sähkö- ja elektroniikkalaitteet,
jotka on saatettu markkinoille 13 päivän
elokuuta 2005 jälkeen. Erityistapauksissa, jos se on tuotteen
koon tai toiminnan vuoksi tarpeen, tunnus merkitään sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden pakkaukseen, käyttöohjeisiin ja takuuseen.
4. Jäsenvaltiot voivat vaatia, että tuottajat ja/tai jakelijat
antavat kaikki tai osan 1–3 kohdassa tarkoitetuista tiedoista
esimerkiksi käyttöohjeissa tai myyntipisteissä.
13.2.2003 L 37/30 Euroopan unionin virallinen lehti FI
11 artikla
Käsittelylaitoksille annettavat tiedot
1. Helpottaakseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöä
sekä oikeaa ja ympäristön kannalta kestävää käsittelyä,
huolto, ajantasaistaminen, uudistaminen ja kierrätys
mukaan lukien, jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat
toimenpiteet varmistaakseen, että tuottajat antavat käsittelylaitosten
mahdollisesti tarvitsemat uudelleenkäyttöön ja käsittelyyn
liittyvät tiedot kaikista markkinoille saatetuista uusista
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tyypeistä yhden vuoden
kuluessa niiden markkinoille saattamisesta. Mikäli uudelleenkäytöstä,
käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavat laitokset
katsovat sen tarpeelliseksi tämän direktiivin säännösten noudattamista
varten, näissä tiedoissa yksilöidään sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
komponentit ja materiaalit sekä vaarallisten
aineiden ja valmisteiden sijainti sähkö- ja elektroniikkalaitteissa.
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien on asetettava tiedot
uudelleenkäytöstä, käsittelystä ja kierrätyksestä vastaavien
laitosten saataville käsikirjojen tai sähköisten välineiden
muodossa (esimerkiksi CD-ROM, online-palvelut).
2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 13 päivän elokuuta
2005 jälkeen markkinoille saatetun sähkö- tai elektroniikkalaitteen
tuottaja käy yksiselitteisesti ilmi laitteessa olevasta
merkinnästä. Jotta laitteen markkinoillesaattamispäivä kävisi
kiistattomasti ilmi, on laitteessa oltava erityinen merkintä, josta
käy ilmi, että laite on saatettu markkinoille 13 päivän elokuuta
2005 jälkeen. Komissio edistää eurooppalaisten normien laatimista
tätä tarkoitusta varten.
12 artikla
Tiedottaminen ja kertomukset
1. Jäsenvaltioiden on laadittava tuottajista rekisteri ja koottava
vuotuiset tiedot, mukaan lukien selvityksiin perustuvat
arviot, kussakin jäsenvaltiossa markkinoille saatettujen, kaikilla
tavoin kerättyjen ja uudelleen käytettyjen, kierrätettyjen ja
hyödynnettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä maastaviedyn
kerätyn romun määristä ja luokista painoina tai, jos se
ei ole mahdollista, kappalemäärinä.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita
etäkaupan avulla toimittavat tuottajat toimittavat tiedot
8 artiklan 4 kohdan vaatimusten noudattamisesta sekä niiden
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden määristä ja luokista, jotka on
saatettu markkinoille siinä jäsenvaltiossa, jossa laitteen hankkija
asuu.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että vaadittavat tiedot toimitetaan
komissiolle kahden vuoden välein 18 kuukauden kuluessa
asianomaisen ajanjakson päättymisestä. Ensimmäinen tietojen
toimittaminen kattaa vuodet 2005 ja 2006. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua
ja sen käsittelyä koskevien tietokantojen
perustamiseksi tiedot on toimitettava muodossa, josta
määrätään vuoden kuluessa tämän direktiivin voimaantulosta
14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.
Jäsenvaltioiden on huolehdittava asianmukaisesta tietojen vaihdosta
tämän kohdan noudattamiseksi erityisesti 6 artiklan 5
kohdassa tarkoitettujen käsittelytoimien osalta.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus
tämän direktiivin täytäntöönpanosta kolmen vuoden välein
sanotun kuitenkaan rajoittamatta edellä 1 kohdassa säädettyjen
vaatimusten noudattamista. Kertomuksen perustana on
käytettävä kyselylomaketta tai mallia, jonka komissio laatii
eräiden ympäristöä koskevien direktiivien täytäntöönpanoon
liittyvien kertomusten standardoinnista ja järkeistämisestä 23
päivänä joulukuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/
692/ETY (1) 6 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen. Kyselylomake
tai malli lähetetään jäsenvaltioille kuusi kuukautta
ennen sen ajanjakson alkua, jota kertomus koskee. Kertomus
on toimitettava komissiolle yhdeksän kuukauden kuluessa sen
kolmivuotiskauden päättymisestä, jota se koskee.
Ensimmäinen kolmivuotiskertomus koskee vuosia 2004—
2006.
Komissio julkaisee kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta
yhdeksän kuukauden kuluessa siitä, kun se on vastaanottanut
jäsenvaltioiden kertomukset.
13 artikla
Mukauttaminen tieteen ja tekniikan kehitykseen
Muutoksista, jotka ovat tarpeen 7 artiklan 3 kohdan, liitteen I B
(erityisesti kotitalouksien valaisimien, hehkulamppujen ja aurinkokennojen
eli aurinkopaneelien mahdollista lisäämistä varten),
liitteen II (erityisesti uusien teknisten ratkaisujen huomioon
ottamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelyssä) sekä
liitteiden III ja IV mukauttamiseksi tieteen ja tekniikan kehitykseen,
päätetään 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä
noudattaen.
Komissio kuulee muun muassa sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
tuottajia, kierrättäjiä, käsittelijöitä sekä ympäristö-, työntekijäja
kuluttajajärjestöjä ennen liitteiden muuttamista.
14 artikla
Komitea
1. Komissiota avustaa direktiivin 75/442/ETY 18 artiklalla
perustettu komitea.
2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/
468/EY 5 ja 7 artiklassa säädettyä menettelyä ottaen huomioon
mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.
Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa tarkoitettu
määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.
3. Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.
13.2.2003 L 37/31 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL L 377, 31.12.1991, s. 48.
15 artikla
Seuraamukset
Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän direktiivin täytäntöön
panemiseksi säädettyjen kansallisten säännösten rikkomiseen
sovellettavista seuraamuksista. Säädettyjen seuraamusten on
oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.
16 artikla
Tarkastukset ja seuranta
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin oikea soveltaminen
todennetaan tarkastuksilla ja seurannalla.
17 artikla
Direktiivin saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä
1. Jäsenvaltioiden on saatettava voimaan tämän direktiivin
noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset 13 päivään elokuuta 2004 mennessä. Niiden on
ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina
tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa lait,
asetukset ja hallinnolliset määräykset.
3. Edellyttäen, että tässä direktiivissä asetetut tavoitteet
saavutetaan, jäsenvaltiot voivat saattaa 6 artiklan 6 kohdan, 10
artiklan 1 kohdan sekä 11 artiklan säännökset osaksi kansallista
lainsäädäntöään toimivaltaisten viranomaisten ja asianomaisten
talouden sektorien välillä tehdyillä sopimuksilla. Tällaisten sopimusten
on täytettävä seuraavat vaatimukset:
a) sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia;
b) sopimuksissa määritellään tavoitteet ja niitä koskevat
määräajat;
c) sopimukset julkaistaan kansallisessa virallisessa lehdessä tai
muussa virallisessa asiakirjassa, johon yleisövoi samalla
tavoin tutustua ja joka toimitetaan komissiolle;
d) saavutettuja tuloksia seurataan säännöllisesti, niistä ilmoitetaan
toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle ja ne saatetaan
yleisön saataville sopimuksen ehtojen mukaisesti;
e) toimivaltaiset viranomaiset valvovat sopimuksen avulla
saavutettua edistystä; ja
f) jos sopimusta ei noudateta, jäsenvaltioiden on pantava
täytäntöön tämän direktiivin asiaankuuluvat säännökset
laein, asetuksin tai hallinnollisin määräyksin.
4. a) Kreikka ja Irlanti, jotka
— kierrätysinfrastruktuurinsa yleisten puutteiden,
— yleisten maantieteellisten olosuhteidensa, kuten
pienten saarien suuren määrän ja maaseutu- ja vuoristoalueiden,
— yleisesti vähäisen väestön tiheyden, ja
— sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kulutuksen vähäisyyden
johdosta,
eivät pysty saavuttamaan joko 5 artiklan 5 kohdan
ensimmäisessä alakohdassa mainittua keräystavoitetta tai
7 artiklan 2 kohdassa mainittuja hyödyntämistavoitteita
ja jotka kaatopaikoista 26 päivänä huhtikuuta 1999
annetun neuvoston direktiivin 1999/31/EY (1) 5 artiklan
2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti ja jotka
voivat pyytää sanotussa artiklassa mainitun määräajan
pidentämistä,
voivat pidentää tämän direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa
ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja
enintään 24 kuukaudella.
Näiden jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiaa koskevista
päätöksistään komissiolle viimeistään silloin, kun tämä
direktiivi saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.
b) Komissio ilmoittaa näistä päätöksistä muille jäsenvaltioille
ja Euroopan parlamentille.
5. Komissio toimittaa viiden vuoden kuluessa tämän direktiivin
voimaantulosta Euroopan parlamentille ja neuvostolle
tämän direktiivin soveltamisesta saatuihin kokemuksiin perustuvan
kertomuksen, jossa keskitytään erityisesti jätteen erillistä
keräämistä, käsittelyä ja hyödyntämistä sekä rahoitusta koskeviin
järjestelmiin. Selvityksen on lisäksi perustuttava tekniikan
kehitykseen, saatuihin kokemuksiin, ympäristövaatimuksiin
sekä sisämarkkinoiden toimintaan. Selvitykseen on tarvittaessa
sisällytettävä ehdotuksia tämän direktiivin näitä seikkoja koskevien
säännösten muuttamiseksi.
18 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan
unionin virallisessa lehdessä.
19 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 27 päivänä tammikuuta 2003.
Euroopan parlamentin puolesta
Puhemies
P. COX
Neuvoston puolesta
Puheenjohtaja
G. DRYS
13.2.2003 L 37/32 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL L 182, 16.7.1999, s. 1.
LIITE I A
Tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden luokat
1. Suuret kodinkoneet
2. Pienet kodinkoneet
3. Tieto- ja teletekniset laitteet
4. Kuluttajaelektroniikka
5. Valaistuslaitteet
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiinteitä teollisuustyökaluja)
7. Lelut, vapaa-ajan- ja urheiluvälineet
8. Lääkinnälliset laitteet (lukuun ottamatta siirteitä ja infektoituvia tuotteita)
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
10. Automaatit
13.2.2003 L 37/33 Euroopan unionin virallinen lehti FI
LIITE I B
Luettelo tuotteista, jotka kuuluvat tämän direktiivin soveltamisalaan ja liitteessä I A mainittuihin luokkiin
1. Suur e t kodinkonee t
Suuret kylmälaitteet
Jääkaapit
Pakastimet
Muut suuret laitteet, joita käytetään elintarvikkeiden jäähdyttämiseen, säilyttämiseen ja varastointiin
Pesukoneet
Vaatteiden kuivauslaitteet
Astianpesukoneet
Ruuanlaittoon käytettävät laitteet
Sähköuunit
Sähköliedet
Mikroaaltouunit
Muut suuret laitteet, joita käytetään ruoan valmistukseen tai elintarvikkeiden käsittelyyn
Sähköiset lämmityslaitteet
Sähköiset lämpöpatterit
Muut suuret laitteet, joita käytetään huoneiden, vuoteiden ja istuinten lämmittämiseen
Sähkötuulettimet
Ilmastointilaitteet
Muut tuuletus-, poistotuuletus- ja ilmanvaihtolaitteet
2. Pienet kodinkoneet
Pölynimurit
Mattoharjat
Muut siivouskoneet
Ompelu-, neulonta- ja kutomakoneet sekä muut koneet tekstiilien käsittelyä varten
Silitysraudat ja muut koneet tekstiilien silitystä, mankelointia ja muuta huoltoa varten
Leivänpaahtimet
Pöytägrillit
Kahvimyllyt, kahvinkeittimet ja laitteet purkkien tai pakkausten avaamista tai sulkemista varten
Sähköveitset
Hiustenleikkuukoneet, hiustenkuivaimet, sähköhammasharjat, parranajokoneet, sähköhierojat ja muut vartalonhoitovälineet
Kellot ja aikaa mittaavat, osoittavat ja tallentavat laitteet
Vaa’at
3. Tieto- ja teletekniset laitteet
Keskitetty tietojenkäsittely:
Keskustietokoneet
Minitietokoneet
Tulostimet
Henkilökohtainen tietojenkäsittely:
Henkilökohtaiset tietokoneet (PC) (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina)
Kannettavat tietokoneet (keskusyksikkö, hiiri, näyttö ja näppäimistö mukaan luettuina)
13.2.2003 L 37/34 Euroopan unionin virallinen lehti FI
Sylimikrot
Kämmenmikrot
Kirjoittimet
Kopiokoneet
Sähkökirjoituskoneet
Tasku- ja pöytälaskimet
sekä muut tuotteet tai laitteet tietojen sähköistä keräämistä, tallentamista, käsittelyä, esittelyä tai välittämistä varten
Päätelaitteet ja -järjestelmät
Telekopiolaitteet
Teleksit
Puhelimet
Maksulliset puhelimet
Johdottomat puhelimet
Matkapuhelimet
Puhelinvastaajat
ja muut tuotteet tai laitteet äänen, kuvan tai muun tiedon välittämiseksi telelaitteiden avulla
4. Kuluttajaelektroniikka
Radiot
Televisiot
Videokamerat
Videonauhurit
Hifinauhurit
Äänentoistolaitteet
Soittimet
sekä muut tuotteet tai laitteet äänen tai kuvan tallentamista ja toistamista varten, mukaan lukien äänen ja kuvan
levittämiseen tarkoitetut muut signaalit ja tekniikat kuin televiestintä
5. Valaistuslaitteet
Loisteputkivalaisimet kotitalouksien valaisimia lukuun ottamatta
Loisteputket
Pienloistelamput
Korkeatehoiset purkauslamput, mukaan luettuina painenatriumlamput ja metallihalidilamput
Matalapaineiset natriumlamput
Muut valaistuslaitteet tai laitteet valaistuksen suuntaamista ja säätämistä varten hehkulamppuja lukuun ottamatta
6. Sähkö- ja elektroniikkatyökalut (lukuun ottamatta suuria, kiintei tä teollisuustyökaluja)
Porat
Sahat
Ompelukoneet
Laitteet, joilla sorvataan, jyrsitään, hiotaan, sahataan, leikataan, porataan, rei’itetään, lävistetään, taitetaan, taivutetaan
tai työstetään puuta, metallia ja muita aineita
Niittaus-, naulaus- tai ruuvauskoneet tai koneet niittien, naulojen ja ruuvien poistamiseen käytettävät tai muut
vastaavat
Hitsaus-, juotto- tai vastaavat laitteet
Nestemäisten tai kaasumaisten aineiden ruiskutus-, levitys- ja dispergointilaitteet sekä muut käsittelylaitteet
Ruohonleikkurit ja muut puutarhatyökalut
13.2.2003 L 37/35 Euroopan unionin virallinen lehti FI
7. Le lut, vapa a-a jan- ja urheiluvälineet
Sähköjunat tai kilpa-autoradat
Videopelien kädessä pidettävät ohjauspäätteet
Videopelit
Tietokoneet pyöräilyä, sukellusta, juoksua, soutua jne. varten
Sähkö- tai elektroniikkakomponentteja sisältävät urheiluvälineet
Kolikkoautomaatit
8. Lääkinnälliset laitteet (lukuun ottamatta siirtei tä ja infektoi tuvia tuotteita)
Sädehoitolaitteet
Kardiologiset laitteet
Dialyysilaitteet
Hengityskoneet
Isotooppilääketieteen laitteet
In vitro -diagnostiikassa käytettävät laboratoriolaitteet
Analysaattorit
Pakastimet
Hedelmöitystestit
Muut laitteet sairauden, vamman tai invaliditeetin havaitsemiseksi, estämiseksi, seuraamiseksi, hoitamiseksi ja
lievittämiseksi
9. Tarkkailu- ja valvontalaitteet
Paloilmaisimet
Lämmityksen säätölaitteet
Termostaatit
Kotitalouksissa tai laboratorioissa käytettävät mittaus-, punnitus- ja säätölaitteet
Muut teollisuuslaitoksissa käytettävät valvonta- ja ohjauslaitteet (esim. ohjauspaneelit)
10. Automaa ti t
Lämminjuoma-automaatit
Kuumien ja kylmien juomien pullo- ja tölkkiautomaatit
Kiinteiden tuotteiden automaatit
Raha-automaatit
Erilaiset tuoteautomaatit
13.2.2003 L 37/36 Euroopan unionin virallinen lehti FI
LIITE II
Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun materiaalin ja jätekomponenttien 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valikoiva
käsittely
1. Ainakin seuraavat aineet, valmisteet ja komponentit on poistettava kaikista erikseen kerätystä sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta:
— polykloorattuja bifenyylejä (PCB) sisältävät kondensaattorit polykloorattujen bifenyylien ja polykloorattujen terfenyylien
käsittelystä (PCB/PCT) 16 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/59/EY (1) mukaisesti,
— elohopeaa sisältävät jätekomponentit, kuten katkaisimet ja taustavalolamput,
— paristot,
— matkapuhelinten ja muiden laitteiden painetut piirilevyt, jos piirilevyt ovat suurempia kuin 10 cm2,
— väriainekasetit, nestemäiset ja tahnamaiset sekä väriaineet,
— bromattuja palonestoaineita sisältävät muovit,
— asbestijätteet ja asbestia sisältävät komponentit,
— katodisädeputket,
— täysin halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (CFC), osittain halogenoidut kloorifluorihiilivedyt (HCFC) tai fluorihiilivedyt
(HFC), hiilivedyt (HC),
— kaasupurkauslamput,
— yli 100 cm2:n kokoiset nestekidenäytöt (sekä tarvittaessa niiden kotelot) ja kaikki näytöt, joiden taustavalona on
kaasupurkauslamppu,
— ulkopuoliset sähkökaapelit,
— vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevan neuvoston direktiivin 67/548/ETY mukauttamisesta
tekniikan kehitykseen 5 päivänä joulukuuta 1997 annetun komission direktiivin 97/69/EY (2) mukaisia
tulenkestäviä keraamisia kuituja sisältävä komponentit,
— radioaktiivisia aineita sisältävät komponentit, lukuun ottamatta perusnormien vahvistamisesta työntekijöiden ja
väestön terveyden suojelemiseksi ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta 13 päivänä toukokuuta 1996
annetun neuvoston direktiivin 96/29/Euratom (3) 3 artiklassa ja liitteessä I säädetyt raja-arvot alittavia komponentteja,
— ongelmallisia aineita sisältävät elektrolyyttikondensaattorit (korkeus > 25 mm, halkaisija > 25 mm tai suhteellisesti
samankokoinen).
Nämä aineet, valmisteet ja komponentit on käsiteltävä tai hyödynnettävä direktiivin 75/442/ETY 4 artiklan mukaisesti.
2. Erikseen kerätyn sähkö- ja elektroniikkalaiteromun komponentit on käsiteltävä seuraavasti:
— katodisädeputket: fluoresoiva pinnoite on poistettava,
— sellaisia kaasuja sisältävät laitteet, jotka heikentävät otsonikerrosta tai joiden ilmastoa lämmittävä vaikutus (GWP)
on suurempi kuin 15 ja joita käytetään esimerkiksi eristysvaahdossa ja jäähdytysnesteputkistossa: nämä kaasut on
erotettava ja tuhottava asianmukaisesti. Otsonikerrosta heikentävät kaasut on käsiteltävä otsonikerrosta heikentävistä
aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/
2000 (4) mukaisesti,
— kaasupurkauslamput: elohopea on poistettava.
3. Ympäristönäkökohdat sekä uudelleenkäytön ja kierrättämisen toivottavuus huomioiden 1 ja 2 kohtaa sovelletaan
siten, ettei estetä komponenttien tai kokonaisten laitteiden uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä ympäristöä säästävällä
tavalla.
4. Komissio arvioi 14 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen mahdollisimman pian, onko
— matkapuhelinten painettuja piirilevyjä ja
— nestekidenäyttöjä
koskevia kohtia syytä muuttaa.
13.2.2003 L 37/37 Euroopan unionin virallinen lehti FI
(1) EYVL L 243, 24.9.1996, s. 31.
(2) EYVL L 343, 13.12.1997, s. 19.
(3) EYVL L 159, 29.6.1996, s. 1.
(4) EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2039/2000 (EYVL L 244,
29.9.2000, s. 26).
LIITE III
6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tekniset vaatimukset
1) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun varastointipaikat (mukaan lukien väliaikainen varastointi) ennen niiden käsittelyä
(rajoittamatta direktiivin 1999/31/EY vaatimuksia)
— Läpäisemättömillä pinnoilla varustetut tarkoituksenmukaiset alueet, joissa on käytettävissä laitteet nestevuotojen
keräystä varten sekä tarvittaessa nesteiden ja rasvojen erottimet
— Tarkoituksenmukaisten alueiden vedenkestävä peite
2) Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun käsittelypaikat
— Vaa'at käsiteltyjen jätteiden painon mittaamiseksi
— Läpäisemättömät pinnat ja vedenkestävä peite tarkoituksenmukaisilla alueilla, joissa on käytettävissä laitteet nestevuotojen
keräystä varten sekä tarvittaessa nesteiden ja rasvojen erottimet
— Purettujen varaosien tarkoituksenmukaiset varastointimahdollisuudet
— Tarkoituksenmukaiset varastointisäiliöt paristojen, polykloorattuja bifenyylejä ja polykloorattuja terfenyylejä
sisältävien (PCB/PCT) kondensaattorien ja muiden vaarallisten jätteiden, kuten radioaktiivisten aineiden, varastoimista
varten
— Terveys- ja ympäristönsäädösten mukaiset vedenkäsittelylaitteet.
13.2.2003 L 37/38 Euroopan unionin virallinen lehti FI
LIITE IV
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitsemisessä käytettävä tunnus
Seuraavassa kuvassa esitetään tunnus, joka osoittaa, että sillä merkityt sähkö- ja elektroniikkalaitteet on kerättävä erikseen.
Tunnus on merkittävä laitteisiin näkyvästi, selvästi ja pysyvästi.